هیئت مدیره

هیئت مدیره

رحمان پارسیان مهر

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان


امیر عباس علاقه بندان

رئیس هیئت مدیره

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان