مدیران و معاونین

ردیف سمت نام و نام خانوادگی
1 معاون مالی و اقتصادی حمید غفوریان
2 معاون بازرگانی و صادرات علی الهی مقدم
3 معاون برنامه ریزی تولید امیر رضا رحیمی
4 معاون فنی و مهندسی سید عباس هاشمی
5 معاون تولید حسن جوادیان
6 مدیربهره وری وبهبود سیستم ها محمد تقی مهذب رحیم زاده 
7 مدیر حراست یداله محمد زاده
8 مدیر فناوری اطلاعات امیر یوسفی
9 مدیر امور انبارها محمود بصیرت
10 مدیر اداری محمد نصیری
11 مدیرامورمالی امیر علی ملک زاده
12 مدیرتحقیق و توسعه فرزاد فربود
13 سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی  پیام شریعت زاده
14 مدیرتامین وبهبودشیرخام مهدی تمدن
15 سرپرست مدیریت محصولات غیر پودری یدالله رحمانی فضلی
16 سرپرست مدیریت محصولات پودری جواد صالحی
17 مدیر فروش صادرات مجتبی آدینه پور
18 مدیربازاریابی وفروش داخلی امیر پروندان
19 مدیرخریدوامورقراردادها محمود روح بخش