شیر خشک بدون چربی

واحد محصول پاکت
مدت ماندگاری
حجم 25 کیلوگرم