آبان ۷, ۱۳۹۷

برگ شرایط مناقصه عمومی خرید یکدستگاه کندانسور تبخیری

برگ شرایط تجدید مناقصه عمومی خرید کندانسور۹۷
آبان ۲, ۱۳۹۷

برگ شرایط مناقصه تامین نیرو ۱۳۹۷

تیر ۲۷, ۱۳۹۷

برگ شرایط مناقصه تامین غذای کارکنان پگاه خراسان

برگ مناقصه غذای کارکنان
تیر ۱۰, ۱۳۹۷

برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری امور تخلیه و بارگیری

monageseh takhlie 97