تیر ۲۷, ۱۳۹۷

برگ شرایط مناقصه تامین غذای کارکنان پگاه خراسان

برگ مناقصه غذای کارکنان
تیر ۱۰, ۱۳۹۷

برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری امور تخلیه و بارگیری

monageseh takhlie 97
تیر ۳, ۱۳۹۷

برگ شرایط مناقصه حمل محصولات صادراتی

برگ شرایط مناقصه حمل محصولات صادراتی ۹۷ (۲)