آذر ۱۲, ۱۳۹۶

برگ شرایط مناقصه عمومی واگذاری انجام امور خدماتی ، تولید و فنی

برگ شرایط مناقصه عمومی تامین نیرو – کارمزدی ۹۷-۹۶