تیر ۳, ۱۳۹۶

برگ تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین و توزیع غذای پرسنل پگاه خراسان

برگ شرایط تجدید مناقصه عمومی تامین غذا ۹۶
خرداد ۲۸, ۱۳۹۶

برگ شرایط مناقصه عمومی تامین کفی سلولزی

برگ شرایط مناقصه تامین کفی سلولزی ۹۶
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

برگ شرایط مناقصه حمل محصولات صادراتی

برگ شرایط حمل محصولات صادراتی ۱ ۹۶