بهمن ۲۸, ۱۳۹۵

برگ شرایط مناقصه عمومی خرید نی عصایی

برگ شرایط مناقصه خرید نی ۹۵
دی ۱۳, ۱۳۹۵

برگ شرایط مزایده عمومی فروش ملک زاهدان

برگ شرایط مزایده عمومی فروش ملک زاهدان ۹۵
دی ۱۳, ۱۳۹۵

برگ شرایط مناقصه عمومی حمل شیر توسط تانکر

برگ شرایط مناقصه عمومی حمل شیر ۹۵