فروردین ۲۳, ۱۳۹۶

برگ شرایط مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور خدماتی پگاه خراسان

برگ شرایط مناقصه تامین نیرو خدماتی ۹۶
فروردین ۹, ۱۳۹۶

برگ شرایط مناقصه عمومی کارتن پنیر،کفی ماست و خامه صادراتی و کفی شیر

برگ شرایط مناقصه عمومی تامین کارتن و کفی ۹۶
بهمن ۲۸, ۱۳۹۵

برگ شرایط مناقصه عمومی خرید نی عصایی

برگ شرایط مناقصه خرید نی ۹۵
دی ۱۳, ۱۳۹۵

برگ شرایط مزایده عمومی فروش ملک زاهدان

برگ شرایط مزایده عمومی فروش ملک زاهدان ۹۵